PRAVICE STARŠEV, DOLOČENE V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec se staršem v dogovoru z vzgojiteljico omogoči postopno uvajanje otroka.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA:

da svojega otroka vpišete v vrtec in izpišete iz vrtca tako, da izpolnite ustrezen obrazec;
• redni vpis je v mesecu aprilu, v kolikor je v posameznih oddelkih prostor lahko vpisujete celo leto;
• da redno poravnate finančne obveznosti za opravljene storitve;
• da plačate ceno nadstandardnih programov, če ste otroka prijavili v tak program;
• da spoštujete sprejete dogovore in naš poslovni čas;
• da v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočite odgovorni osebi v vrtcu;
• da v vrtec pripeljete otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih;
• da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročite zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka;
• da ob sprejemu otroka opozorite na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje oz. priložite navodilo zdravnika;
• da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno;
• da mlajše otroke uvajate v vrtec postopno in ob svoji prisotnosti v dogovoru z vzgojiteljico;
• da sproti obveščate vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;
• da se zanimate za otrokov razvoj in se vključujete v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem.

PLAČILO VRTCA

Osnova za izračun višine prispevka staršev je dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Na podlagi te osnove je izdelana lestvica, ki starše razvršča v plačilne razrede. 

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate z enotno vlogo – vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogo oddate na pristojnem centru za socialno delo. Vlogo oddate v mesecu pred potekom veljavnosti odločbe oz.  15 dni pred vključitvijo otroka v vrtec.

Starši redno in pravočasno plačujejo svoj delež cene programa (najkasneje v osmih dneh po prejemu položnice).

 V primeru neplačila mesečnega prispevka vrtec sproži postopek za izterjavo dolga z obrestmi in s stroški postopka v skladu z zakonom.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo  v % od neto povprečne plače plačilo staršev v odstotku od cene programa
1 do 18 % /
2 nad 18 % do 30 % 10 %
3 nad 30 % do 36 % 20 %
4 nad 36 % do 42 % 30 %
5 nad 42 % do 53 % 35 %
6 nad 53 % do 64 % 43 %
7 nad 64 % do 82 % 53 %
8 nad 82 % do 99 % 66 %
9 nad 99 % 77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Od 1. 11. 2019 je cena programa prvega starostnega obdobja 507,93 EUR in drugega starostnega  obdobja 372,62 EUR. Mesečni strošek živil na otroka znaša 36,69 EUR, dnevni strošek pa 1,75 EUR.

Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Črnomelj je potrdil in sprejel občinski svet na svoji redni seji 25. 4. 2019. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/2019, z dne 26. 4. 2019. Več si lahko preberete tukaj.