V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP – 1, Ur. l. RS, št. 58/2011) so otroci s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroci z avtističnimi motnjami ter
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Postopke usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vodijo Organizacijske enote Zavoda RS za šolstvo.

Otroci s posebnimi potrebami v našem vrtcu so vključeni v redne oddelke vrtca. Pri pridobivanju ustreznega kadra sodelujemo s strokovnimi delavci drugih zavodov.